close

Informacje wizowe

 

Informacje wizowe dla obywateli polskich

   

Informacje wizowe dla cudzoziemców

Tranzyt przez Republikę Białorusi


Tranzyt przez terytorium Federacji Rosyjskiej


Zniesienie opłat za wizy krajowe


Pobyt cudzoziemców na terytorium Autonomicznej Republiki Krymu i m. Sewastopola

 

Punkty przyjmowania wniosków wizowych


Wiza Schengen - wykaz dokumentów


Wiza krajowa - wykaz dokumentów


Wymagania dotyczące zaproszenia


Wizy roczne i wieloletnie


Opłaty wizowe


Zwolnienie z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wizowego


Formularze wniosków wizowych


Firmy ubezpieczeniowe spełniające normy UE


 

Okręgi konsularne 

Okręgi konsularne na Ukrainie


Wizy dla członków rodzin obywateli UE

Uproszczona procedura wizowa dla członków rodzin obywateli UE

 

 

 

 

KOMUNIKATY


 


Z dniem 3 października 2016 roku wnioskodawcy aplikujący o wizy do Polski w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW) w Kijowie będą mogli szybciej i łatwiej dokonać rejestracji terminu na złożenie wniosku wizowego. W celu rozpoczęcia procedury rejestracji należy dokonać opłaty (prepaid) za usługi PPWW w oddziale Idea Banku lub Kredo Banku. Po dokonaniu opłaty, wnioskodawca będzie miał możliwość uzyskania rejestracji terminu na złożenie wniosku wizowego podczas rozmowy z operatorem Call Center VFS Global, który samodzielnie nawiąże kontakt telefoniczny z każdym wnioskodawcą. Osoby, które dokonały przedpłaty przed uruchomieniem nowego systemu nie stracą możliwości rejestracji  na starych zasadach - online i poprzez Call Center. Zasady rejestracji na złożenie dokumentów w innych niż kijowski okręgach konsularnych nie zmieniają się.

Więcej informacji, a także nową procedurę rejestracji znajdą Państwo tutaj

 


Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie informuje, że rejestracja w systemie e-konsulat odbywa się na stronie internetowej https://www.e-konsulat.gov.pl/

Najbliższe terminy rejestracji wizowej są dodawane 10, 20 i 30 dnia każdego miesiąca o godz. 12 (czasu kijowskiego). W przypadku, gdy 10, 20 lub 30 dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, dodawanie terminów odbywa się w poprzedzającym dniu pracy Wydziału Konsularnego Ambasady.

 


Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie uprzejmie informuje, że wnioski wizowe od posiadaczy Karty Polaka są przyjmowane bez uprzedniej rejestracji bezpośrednie w siedzibie Urzędu (Kijów, ul. Bohdana Chmielnickiego 60) w godz. 11.30-12.30. W celu złożenia wniosku wizowego należy wypełnić formularz na stronie internetowej www.e-konsulat.gov.pl na odpowiednią kategorię wizy. Niewypełnienie formularza w systemie e-konsulat może skutkować nieprzyjęciem wniosku.


 Informujemy, iż istnieje możliwość sprawdzenia pierwszej wolnej daty rejestracji na złożenie dokumentów w Punktach Przyjmowania Wniosków Wizowych. Opcja ta jest dostępna na stronie internetowej PPWW:

 

 


                                                               

Obywatele Ukrainy przesiedleni z terytorium Polski na mocy umowy między PKWN a Rządem USRR z

9 września 1944r. oraz umowy między Tymczasowym Rządem jedności Narodowej a Rządem ZSRR z 6 lipca 1945r. legitymujące się oryginałem:

- orzeczenia wydanego przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny,

- dokumentu urzędowego pozyskanego z państwowego archiwum w RP lub na Ukrainie,

- bądź też dokumentu z innego polskiego lub ukraińskiego organu władzy państwowej lub samorządowej,

który potwierdza fakt zamieszkiwania na obecnym terytorium RP oraz ewakuacji z niego, mogą występować do polskich urzędów konsularnych na Ukrainie o wydanie wizy jednolitej wielokrotnego wjazdu z okresem ważności:

a) 2 lat, jeżeli nie posiadały wcześniej żadnych wiz jednolitych,

b) 5 lat, jeżeli posiadały wcześniej przynajmniej jedną wizę jednolitą, wykorzystaną bez naruszeń przepisów prawa odwiedzanego państwa (państw) strefy Schengen.

 

Zasada ta ma zastosowanie również do dzieci i wnuków osób przesiedlonych a także do współmałżonków repatrianta, współmałżonków dzieci repatrianta i współmałżonków wnuków repatrianta, jeżeli przedstawią oryginał wspomnianego wyżej dokumentu potwierdzającego fakt ewakuacji ich rodzica lub dziadka, a także dokumentu potwierdzającego fakt pokrewieństwa z osobą przesiedloną.                                                         

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych