close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • INNE

  1. ePUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 93, poz. 547) obywatele mają prawo załatwienia spraw administracyjnych w polskich urzędach za pośrednictwem Internetu, przebywając w dowolnym państwie na świecie.

  Profil zaufany, który pozwoli na kontakt z Urzędem w Polsce, można utworzyć poprzez założenie konta na platformie internetowej www.epuap.pl, wypełniając i wysyłając wniosek o jego utworzenie. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy w jednym z urzędów tzw. punktów potwierdzających (ich lista na stronie www.epuap.pl). Profil zaufany można potwierdzić m.in. w ZUS, Urzędzie Wojewódzkim czy Urzędzie Skarbowym, a przebywając za granicą u konsula RP.

  Profil zaufany ma takie samo zastosowanie, jak odręczny podpis w dokumentach składanych w sposób tradycyjny i jest ważny przez trzy lata, jednak jego przedłużenie nie wymaga dodatkowej wizyty w Urzędzie. Obywatel może przedłużyć jego ważność bezpośrednio na stronie internetowej

   

  1. ZUS – Świadczenia emerytalne i rentowe

  Obecnie obowiązująca Umowa między Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym z dnia 18 maja 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1373) rodzi wiele zapytań w zakresie zasad nabywania prawa do emerytury lub renty, obliczania wysokości świadczeń, jak również zasad wypłaty, w tym transferu nabytych świadczeń za granicę do państwa zamieszkania.

  Informujemy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił platformę internetową www.e-inspektorat.zus.pl, gdzie można zadać pytania i otrzymać odpowiedzi na nurtujące pytania z zakresu ubezpieczeń społecznych.

  Skorzystać z serwisu może osoba, która dokona rejestracji profilu lub w przypadku uprzedniej rejestracji po zalogowaniu się w serwisie. Odpowiedź na pytanie skierowane do ZUS, osoba zainteresowana otrzymuje na wskazany w profilu adres poczty elektronicznej.

  Usługa umożliwia ponadto skierowanie pytania do konkretnego oddziału ZUS, który zajmuje się rozpatrywaniem wcześniej złożonego wniosku w celu uzyskania informacji na jakim etapie znajduje się sprawa.

   

  1. Prawo do informacji przetwarzanych w systemach konsularnych

  Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpującej informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

  Zgodnie z art. 32 ust. 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 z późn zm.), prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

  Osoba, której dane dotyczą może żądać udostępnienia następujących informacji: 

   

  • Czy zbiór istnieje,
  • Od kiedy dane są przetwarzane,
  • Jakie jest źródło pozyskania danych,
  • W jaki sposób dane są udostępniane,
  • Jaki jest cel i zakres przetwarzania danych,
  • W jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione.

  Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni.W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w systemach konsularnych  należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim lub ukraińskim/rosyjskim na adres: 

   

  Konsul RP w Kijowie

  ul. Bohdana Chmielnickiego 60

  01901 Kijów

   

  Wniosek powinien zawierać:   

   

  • Imię i nazwisko składającego wniosek,
  • Numer PESEL, jeśli został nadany,
  • Obywatelstwo,
  • Datę i miejsce urodzenia,
  • Dokładny adres zamieszkania,
  • Przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek,
  • Podpis osoby składającej wniosek.

  W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

   

  Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego w tego rodzaju sprawach określa art. 33 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn zm.).

   

  Administrator danych odmawia może odmówić wnioskodawcy udzielenia żądanych informacji w przypadku gdy:

   

  • Udostępnienie wiadomości spowodowałoby ujawnienie informacji niejawnej,
  • Informacja spowoduje zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • Informacja spowoduje zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
  • Informacja spowoduje istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą lub innych osób.

  Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: